1. YAZAR

  2. Burcu Besle

  3. HAYATA YÖN VEREN BÜYÜK DEĞER
Burcu Besle

Burcu Besle

Yazarın Tüm Yazıları >

HAYATA YÖN VEREN BÜYÜK DEĞER

A+A-

İnsanlar neden anlaşa- mazlar? Geçimsizliklerimizin se- bepleri, kaynakları nedir? Kriterleri sıralarsak çok! Oysa işin başı; adalet, ileti- şim, nezaket!

Bu kadar basit mi; el cevap değil elbet! Muhataplarımızla; kahra- manlarımızın farklı olabi- leceğini düşündüm! Herkesin gözünde bir çeşit kahramanı var! Kahramanları farklı olan insanların karakterleri de farklıdır! Beklentileri, ha- yalleri, çözümleri, çözüm yolları, davranış şekilleri farklıdır.

Bir kişinin kahramanı; namuslu, evine helal ek- mek götürebilen, çalışkan, azimli, bilgili, okuyan, fedakâr!

Bir başka kişinin kahrama- nı; nerden geldiği önem- senmemiş bir paraya veya nasıl elde edildiği önem- senmemiş bir kariyere sa- hip kişi!

Ve daha bir başka kişinin kahramanı; değerleri ni- zamsızlık üzerine kurul- muş; sadakat ve itaatten bağımsız bir nevi anarşist! Değerleri değişik insanla- rın iletişimlerindeki kırıl- malar oldukça hasar vere- bilirler.

Değerleri örtüşmeyen in- sanlar; nezaketi karşı taraf- tan bekleyebilirler!
Adalet duygusu ise; bilgi- nin idrakte taht kurması; hayata geçmesi! Bir oran

veremem ama adalet duy- gusunu içine sindirmiş ne kadar insan tanıyorum ki? Değerlerin her insanda farklı olmasından dolayı insanlarda oluşan karak- terler; insanların yaşadık- ları hayatlarında en önemli rota belirleyicisi olarak rol oynuyorlar!

Başta ailemiz, eşler, ebe- veyn, komşu, arkadaş, iş çevresinde ne kadar çok insanla muhatap olduğu- muz kesin!

Ve çoğu zaman neden mutsuz olduğumuzun sebebi; karakterlerimizin bize kılavuz seçtiği kahra- manlarımızın çatışması! Birimiz için kahraman di- ğerimiz için bir alçak! Oysa doğru bence adalet ve bilgide saklı!

Yarışan kahramanlarımız olsa da çatışan aslında karakterlerimizin fark- lı olması! Menfaatlerin ve paranın da geçimsizlikle- rimizdeki payı elbet inkâr edilemez! Egoizm göz ardı edilemez!

Bilgiyi kahramanlık, ileti- şim, adalet ve hele karakter değerlerinde işe karıştır- mamak; elbet bilgiye yapıl- mış büyük haksızlık olur! Bilgi dünyaya ve hayata yön veren en büyük değer! Mutluluğun hayat kayna- ğı; bilgi!

Bilgi; geçimsizliklerin se- bebini bilen ve çözecek olan belki de tek değer; eş- siz ilacı!