GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Gaziantep-Şahinbey İlçesi Çağdaş Mahallesi 72 Nolu Cadde Yağmursuyu Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre...

 

Gaziantep-Şahinbey İlçesi Çağdaş Mahallesi 72 Nolu Cadde Yağmursuyu Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/338835

 

1-İdarenin
a) Adı:GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Değirmiçem Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası:3422111300 - 3422318833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Gaziantep-Şahinbey İlçesi Çağdaş Mahallesi 72 Nolu Cadde Yağmursuyu Hattı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:İdare malı 1406 metre Ø 1400 mm betonarme, İdare malı 31 metre Ø 400 mm beton, İdare malı 75 metre Ø 600 mm beton boruların döşenmesi ve muayane bacalarının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Çağdaş Mahallesi, 72 Nolu Cadde
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
İDARE MALI Ø 400 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ0,0376%0,046%0,02
İDARE MALI Ø 600 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETON BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ0,1372%0,1676%0,06
İDARE MALI Ø 1400 MM ENTEGRE CONTALI, BUHAR KÜRLÜ BETONARME BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ6,0967%7,4515%2,71
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI ( H=35 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00 MT İÇ ÇAPINDA)0,0186%0,0227%0,01
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=60 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00 MT İÇ ÇAPINDA)0,0583%0,0713%0,03
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,65 M YÜKSEKLİĞİNDE, 1.00 M İÇ ÇAPINDA)0,0528%0,0645%0,02
YÜKLENİCİ MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI0,1478%0,1806%0,07
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI0,0087%0,0107%0,01
İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, 500 DOZLU, ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=80CM 1,00*1,00)0,0088%0,0108%0,01
YÜKLENİCİ MALI SFERO KAPAĞI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI0,8124%0,9929%0,36
KANALİZASYON BACALARINDA KIRDÖKÜM IZGARA YAPIMI, YERİNE KONMASI0,479%0,5854%0,21
HAFRİYAT YAPILMASI8,738%10,6798%3,88
ENKAZ NAKLİ VE DEPOLAMA BEDELİ4,4067%5,386%1,96
YÜKLENİCİ MALI 0-38 MM ÇAPINDA KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ VE SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI33,692%41,1792%14,96
MİL KUM İLE DOLGU YAPILMASI (PADDİNG KUM)0,8796%1,0751%0,39
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)0,1916%0,2341%0,09
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)0,1234%0,1508%0,05
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)2,7218%3,3266%1,21
PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI2,762%3,3758%1,23
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI1,358%1,6598%0,6
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI6,8389%8,3586%3,04
ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00 M ARASI)0,1007%0,1231%0,04
ÇELİK KONTRÜKSİYON PANOLARLA İKSA YAPILMASI20,3293%24,847%9,04


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

 

#ilangovtr

Basın No ILN02005903

04 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.