GAZİANTEP ASRİ MEZARLIK YERLEŞKESİNDE ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİYLE AYDINLATMA LED DÖNÜŞÜMÜ İŞİ YAPTIRILACAKTIR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  İhale Kayıt Numarası                 : 2023/1372100İşin Adı                         : Gaziantep Asri Mezarlık Yerleşkesinde Enerji Performans Sözleş...

 

İhale Kayıt Numarası                 : 2023/1372100
İşin Adı                         : Gaziantep Asri Mezarlık Yerleşkesinde Enerji Performans Sözleşmesiyle Aydınlatma LED Dönüşümü İşi
İhale Türü – Usulü                    : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi                                  : İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090- ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP                                                                                                                                                                                                                   
b) Telefon ve faks numarası      : 0 342 211 12 00 Dahili:1718
c) Elektronik posta adresi          : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi     : https://www.ekap.kik.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı           :295 Adet 250 W Civa Buharlı Aydınlatma Armatürünün LED Aydınlatma Armatürü ile Değişimi
b) Yapılacağı Yer                      : Asri Mezarlık Yerleşkesi, Şehit Ömer Halisdemir Blv., No:85Aydınlar Mah., Şehitkamil, Gaziantep
c) İşe başlama tarihi                  : Sözleşme imzalanma tarihi itibari ile 7 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                             : Uygulama dönemi, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle başlar ve uygulama döneminin süresi, mücbir sebepler ve İdareden kaynaklı gecikmeler ile bu maddenin beşinci fıkrasına göre tanınacak süre uzatımları dışında altı (6) aydan fazla olamaz. Sözleşme için Tekliflerde önerilecek azami Sözleşme süresi on (10) yılı aşamaz. (uygulama + izleme dönemi)
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer                      : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati                       : 02.02.2024 Saat 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İstekli, Teklif dosyasında aşağıda verilen bilgi ve belgeleri belirtilen sırasına göre ve varsa eklerde verilen formatlara uygun olarak sunar:
a) İstekli, doküman bedelinin ödendiğine dair dekontu teklif dosyasına ekler.
b) İstekli, (Değişik ibare:RG-23/6/2023-32230) Şartname taslağının ilk iki sayfasının şirket imza sirkülerinde yer alan imzaya yetkili(leri) tarafından eksiksiz olarak kaşelenmiş ve imzalanmış aslını veya noter tasdikli suretlerini Teklif dosyasına ekler. (Ek cümle:RG-23/6/2023-32230) İşbu belge; isteklinin, teklifini hazırlarken Karar, Tebliğ, Şartname, varsa zeyilnameler ve Sözleşme taslağı ile bunlara ilişkin eklere ait tüm sayfaları okuyup anladığı anlamına gelir. Tüzel kişiliğe ve/veya gerçek kişiye ait imza sirküsü veya imza beyannameleri varsa vekaletname ayrıca sunulur.
c) İstekli, Teklif dosyasında Ek-2/1’de yer alan mali Teklif mektubunu kapalı bir zarf içerisinde bulundurur. Teklifinde, İşe dair teklif ettiği Tasarruf miktarını toplamda ve her bir EVÖ için ayrı ayrı Karar ve Tebliğdeki şartlara uygun kaşeli ve imzalı olarak sunar, bu miktarda Tasarruf garantisini sağlamayı mali Teklif mektubu ile taahhüt eder ve Teklif dosyasına ekler.
d) Tekliflerde yer alan her bir enerji verimliliği önleminin etkisinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi için EVÖ bazında Net Bugünkü Değer (NBD) 20 yıl üzerinden hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas olacak şekilde EVÖ’nün yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosunu sunar. Bu analizlerde; yatırım maliyetlerini, yıllık bakım, işletme ve yenileme giderlerini (personel, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans, izin, sigorta vb. giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyetini, ekipman ömürleri ve yıllara sari verim değişimleri, yıllık tasarrufun ekonomik karşılığı, ekonomik ömrü boyunca sağlanacak tasarrufların ekonomik karşılığı, sözleşme süresi, tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri ve İdare tarafından belirlenecek değerlendirmeye esas diğer maliyet bilgileri sunulur. Bu bilgiler kullanılarak İdare’ye sağlanacak net fayda açısından Türk Lirası cinsinden Ek-2/1’de yer alan Teklif mektubu formatına uygun NBD hesabı yapılır ve mali Teklif mektubu içeriğinde Teklif dosyasına eklenir.
e) Hesaplamalar ve kabuller; İstekli, Teklif kapsamında, her bir EVÖ ile sağlanacak Tasarrufları nasıl hesapladığını, kullandığı formülleri ve kabulleri açıklar ve Teklif dosyasına ekler.
f) İş planı; İstekli, Teklif kapsamında Uygulama dönemi süresinin belirlenebilmesi amacıyla projelendirme, yapım, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan iş planını gerekli açıklamalarıyla hazırlayarak Teklif dosyasına ekler.
g) Keşif özeti; İstekli, her bir EVÖ için kullanacağı Ekipmanları ve Ekipmanların kullanılacağı Uygulama alanını listeler, teknik özelliklerini, marka ve modellerini, yerleşim şeması ve keşif özetini teşkil etmek üzere Teklif dosyasına ekler.
ğ) Ömür ve verim belgeleri; İstekli kullanacağı önemli malzeme, makine, ekipman ve uygulayacağı EVÖ’nün ömürlerini ve verim değerlerini belgeleyen dokümanları Teklif dosyasına ekler.
h) Ölçme doğrulama planı; İstekli, her bir EVÖ’ye ilişkin Tasarrufların nasıl doğrulanacağını, Referans enerji tüketimi ayarlama hallerini ve yöntemlerini hesap detayları ile açıklar ve Ek-2/4’te verilen formatta Ölçme ve doğrulama planı olarak Teklif dosyasına ekler.
ı) Yetkili temsilci beyanı; İsteklinin Yetkili Temsilcisinin, adı soyadı/ticaret unvanı, iletişim bilgileri ve İstekliyi İhalede temsil ve ilzâma dair yetkili olduğunun açıkça belirtildiği noter onaylı vekâletname/imza sirküleri (İş Ortaklığında Yetkili Temsilcinin/Pilot Ortağın oybirliği ile yetkilendirildiği açıkça belirtilmelidir) ile Yetkili Temsilcilere ve yetkiyi verenlere ait imza beyannamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri Teklife eklenir.
i) İş ortaklığı belgeleri; İstekliye ve İş Ortaklığı ise ortaklarına ait Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış güncel şirket ana sözleşmeleri, şirket asgari sermayeleri ve ortaklık yapılarını gösterir noter veya ilgili kurum onaylı belgeler Teklif dosyasına eklenir.
j) Borcu yoktur belgeleri; İstekli ve İş Ortaklığı ise ortaklarının her biri için İhale tarihinden önceki son 3 (üç) ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” resmi yazıları onaylı olarak (e-belge kabul edilir) Teklif dosyasına eklenir. Kesinleşmiş vergi ve prim borçlarının sınırının belirlenmesinde 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde bu hususlara ilişkin yer alan açıklamalar esas alınacaktır.
k) Geçici teminat belgesi; Ek-2/2 formatına uygun olarak düzenlenmiş, 43.000,00 TL (kırküçbin Türk Lirası) tutarında Geçici Teminat Mektubu veya Teminatın yatırıldığına dair belge aslı ile varsa Teminatı onaylayan yetkililerin imza sirküleri ve yetki beyanları temin edilerek Teklif dosyasına eklenir.
l) İşletme, bakım ve eğitim programı; EVÖ’de kullanılan makine, malzeme, ekipman vb. sistemlerin işletme, bakım ve eğitim gereklerine ilişkin detaylar ile İstekli tarafından verilecek eğitim programı Teklif dosyasına eklenir.
l) Etüt raporu kapsamında İdare tarafından oluşturulan Uygulama alanı durumunu gösteren bilgi ve belgeler Teklif doyasına eklenir.  İdare tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgenin doğrulanma sorumluluğu İstekliye aittir.
m) Devreye alma ve performans testi parametreleri; EVÖ ve Ekipmanlara dair performans testi yöntemleri ve devreye alma parametreleri Teklif dosyasına eklenir.
n) İhaleye İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İstekli; ortaklık yapısını, Pilot Ortağı ve ortaklığa dair detayları içeren İş Ortaklığı sözleşmesinin noter onaylı suretini Teklif dosyasına ekler.
ö) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  1. Ölçme doğrulama uzmanı; İstekli, kendi bünyesinde bulunan Ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının kopyasını Teklif dosyasına ekler.
  2. İstekli, kendi bünyesinde Ölçme doğrulama uzmanı bulunmaması halinde iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak EVD’nin Ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının ve yetkilendirme belgesinin kopyalarını Teklif dosyasına ekler.
  3.  İş deneyim belgesi; İstekli, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan işlerle sınırlı olmamak üzere, Şartnamede benzer iş olarak kabul edilen işleri yapmış olduğuna dair iş deneyim belgelerini Teklif dosyasına ekler.

p) Bu İhalede benzer iş olarak aşağıdaki işlerden biri kabul edilecek işler:

  1. İnşaat ve elektrik yapım işleri
  2. Alçak gerilim ve/veya Orta gerilim tesisatı uygulama işleri.
  3. Elektrik Enerjisi Üretim İşleri

İş deneyimi olarak sunulan belge İsteklinin kendisine ait olmalıdır. İstekli bünyesinde çalışan gerçek kişilere ve İsteklinin ortaklarına ait iş deneyim belgeleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini sağlaması yeterlidir.
r) Tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren asgari 90 (doksan) takvim günüdür.
s) İhale dökümanı, ekabın adresinde görülebilir ve İstekli olacak kişilerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi veznesi veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil şubesi nezdindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 iban nolu hesabına şartname bedeli olarak 500,00 TL yatırarak teklif dosyasına eklemelidir.
ş) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece İdareye sağlanacak toplam faydanın net bugünkü değeri üzerinden belirlenecektir.
t) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01944103

04 Ara 2023 - 00:01 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Oluşum Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Oluşum Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Oluşum Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Oluşum Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.