Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
SABIR DİK DURMA ÇABASIDIR
1/5/2019
Burcu Besle


“Yaşadiğimiz dünya hayati imtihanlarla dolu, her şey- de her olayda imtihanla karşilaşiyoruz. Tabi ki bu imtihanlarimizi ödüllen- direcek ve cezalandiracak Allah-i Teala’dir.

Allah bizi imtihanlarimiz- dan helaliyle, alnimizin akiyla çikmayi nasip etsin. Bazen öyle olumsuz olay- larla yüz yüze kaliyoruz ki, sabir demekten başka çare kalmiyor. İşimizde sabir, çarşi-pazarda sabir, Ne ya- pacağiz sabretmeyip te.

O kadar yalan dolanin kol gezdiği, herkesin birbi- rinin kuyusunu kazdiği, sana gülerken arkandan dedikodunu yapanlara ne yapacağiz. Bizde mi onlar gibi olacağiz. Hayir, onlar gibi yalanla dolanla, hile ile, günahla, aldatmak- la işimiz olmadiğina göre sabretmekten başka eli- mizde ne kaliyor? SABIR.... Sabir, çoğu kimsenin zan- nettiği gibi bir eylemsizlik, tepkisizlik yahut acizlik zannedilmesin.

Sabir bir direniştir, kararli- liktir, dik durma çabasidir. Yiğitliği gerektirir. Olgun- luğu gösterir. Tabi ki bu dik duruş, yiğitlik, olgun- luk ancak yüksek imanla, hatta amel halinde teza-

hür eden kâmil bir imanla mümkün olmalidir.

Yüce Allah (cc) Kur’an-i Kerim’de şöyle buyuru- yor; Sabir “Felaha erme- nin şarti”dir (Âl-i İmran, 200). “Mağfiret, rahmet ve hidayet”e vesiledir (Bakara, 157). Sabredenlere “hesap- siz mükafat” vaat edilmiştir (Zümer, 10). Ve Bakara su- resinin 153. ayetinde bu- yurulduğu gibi “Şüphe yok ki Allah sabredenlerle bera- berdir.” Öyle olduğu içindir ki sabir, Cenab-i Hakk’in yardimini celp eder.

Zaferler ancak O’nun yar- dimiyla kazanilabildiği için de “Sabrin sonu zafer- dir.” yahut “Sabrin sonu se- lamettir.” denilmiştir. Bize düşen bu zorluklar karşi- sinda pes etmek değil, “bu da geçer” deyip sabrede- rek Yaradan’a siğinmak ve içinde bulunduğumuz si- kintilardan kurtulmak için çareler aramaktir...

Allahtan herkese sabir dili- yorum. Hirslardan ve ihti- raslardan uzak kalip insan- larin çevresindekilere ve kararlarina saygi duyarak bariş içinde yaşamasini umuyorum. Bugünlerde o kadar ihtiyacimiz var ki..

 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar