Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
İşsizlik
12.1.2018
Fevziye Karaer


Ekonomik krizden vurgun yemiş olan gelişmiş eko- nomilerin toparlanma hızı kaplumbağa adımlarıyla ilerlemekte. Bu yıl genel olarak istihdamda bir ha- reketlenme görülmesine rağmen işsizlik sanırım önümüzdeki yılda da bek- lenen oranların üzerinde olacaktır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası toplantılarında hazırlanan ‘Dünya Ekonomik Görü- nümü’ raporlarına bakıldı- ğında ; küresel ekonomi- nin en büyük sorununun işsizlik olduğu ve dünya ekonomisinin, İkinci Dün- ya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyondan çıkma- ya başladığı, toparlanma hızının ise her bölgede farklı olduğunun vurgu- landığı görülmektedir.

Çevremizde yaşanmakta olan olumsuzlukların te- melinde ekonomik sorun- ların ve en önemlisi, işsizli- ğin yer aldığı bir gerçektir. Mali krizden yara almış ekonomilerin toparlanma- sının gecikmesi, işsizliğin giderek daha büyük so-

runlara yol açmasına ne- den olacaktır.

Mali sektörler ile istihdamı yoğun sektörler krizden ciddi yaralar almışlardır. Kanayan yaralar daha fazla büyümeden yerinde ya- pılacak operasyonlarla bu sektörlere verilecek des- tekler işsizliğin azalmasına katkı sağlayacaktır.

Ekonomik canlılığın sağ- lanması yerinde ve zama- nında alınacak akılcıl ön- lemlerle sağlanabilir. Toplumu sosyal sıkıntılara sokan işsizlik için gerek- li önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir.

İş piyasası kurumların güçlenmesiyle hareketle- necektir. Bu hareketlilik bozulmakta olan sosyal dengelerin düzelmesini sağlayacaktır.

Resmi kurumların, sivil toplum örgütlerinin ,özel sektörün, yetkililerin ve siyasilerin işsizlik sorunu- nun çözümü için toplum yararına bir araya gelip acil çözümler yaratmaları ge- reken gün bu gündür... 

 
Diğer Yazılar
Yazarlar