Gaziantep Oluşum | www.gaziantepolusum.com
 
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
8.6.2018
Muhammet Hamit Coşkun


İnsanı diğer canlılardan ayı- ran temel özeliklerden biri düşünen olguları değerlen- diren ve bunlardan sonuç çıkarmasıdır. Düşünceyi yayma ve açıklama demok- ratik toplumun göstergesidir. Toplumun ve bireylerin ge- lişebilmesinde önemli bes- leyici etkendir. Çoğu zaman yasaklanan düşünceler top- luma katkı sağlar. Karşı dü- şünceler ile yeni kirlerin or- taya çıkması ile topum gelişir. Düşünce sadece olumlu,hoş karşılanan değil;olumsuz ,kı- rıcı veya kaygı uyandıran dü- şünceler ile de gelişime katkı sağlar. Ünlü Fransız yazar ve lozof Volteire ‘Görüşlerini- ze katılmıyorum ama bunla- rı özgürce açıklayabilmeniz için sonuna kadar yanınızda olacağım’ açıklaması ile dü- şünceye saygıyı ifade etmek- tedir. Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesinin 10.maddesi temeli oluşturmaktadır. Dü- şünceyi açıklama özgürlüğü haktır. Düşünceyi açıklama- nın kısıtlanması istisnai du- rumlara bağlanmıştır. Genel yararı koruma(kamu güven- liğini ve düzenini koruma, suçu önleme, sağlığı ya da ahlakı koruma), diğer kişisel haklar(başkalarının şöhret ya da haklarının korunması, gizli haberleşmenin açıklan- masının önlenmesi.) ve yargı erkinin üstünlüğü ve taraf- sızlığının sağlanması. İstisnai durumlarda sınırlama olabil- mesi için;

Yasa olması ile koruma altına alınması. Sınırlamanın meşru ve haklı bir amaca dayanması .(genel yarar korunmaktadır.) Sınırlama demokratik bir top- lum gerekliği(orantılı) olması gerekir.

 

 
Yazarlar